Kinh nguyện (chưa có) Sinh hoạt Cộng đồng (Chưa hoàn thành) Liên hệ MENU

Đôminicô Bùi Trọng Biên
Linh Mục Tuyên úy

Liên hệ với chúng tôi
Cộng Đồng Thánh Micae

Cộng Đồng Thánh Micae
TGP Paderborn & GP Essen
Linh Mục Tuyên ủy Đôminicô Bùi Trọng Biên - Vietnam. kath. Mission
Glockenstraße 7, 44623 Herne