Kinh nguyện (chưa có) Sinh hoạt Cộng đồng (Chưa hoàn thành) Liên hệ MENU

THƯ MỜI

Chương trình Tuần Thánh & Phục Sinh

THÔNG BÁO

Ngày 29 Tháng 02 2024

Ngày 14 Tháng 02 2024

Ngày 03 Tháng 01 2024

Thư Mời Cũ

Ngày 16 Tháng 10 2023

Ngày 19 Tháng 12 2023


Ngày 01 Tháng 11 2023

Ngày 26 Tháng 09 2023


Ngày 13 Tháng 02 2023

Ngày 02 Tháng 09 2023


Ngày 10 Tháng 01 2023

Ngày 03 Tháng 01 2023

Cộng Đồng Thánh Micae
TGP Paderborn & GP Essen
Linh Mục Tuyên ủy Đôminicô Bùi Trọng Biên - Vietnam. kath. Mission
Glockenstraße 7, 44623 Herne