Kinh nguyện (chưa có) Sinh hoạt Cộng đồng (Chưa hoàn thành) Liên hệ MENU

THƯ GIÁO XỨ

Số 15 Tháng 7&8 2024

THƯ GIÁO XỨ MỚI NHẤT

Số 14 Tháng 6 2024

Số 13 Tháng 4 & 5 2024

Số 12 Tháng 2 & 3 2024

Thư Giáo Xứ Cũ

Số 11 Tháng 01 2024


Số 9 Tháng 10 & 11 2023

Số 10 Tháng 12 2023


Số 8 Tháng 9 2023

Số 7 Tháng 7 & 8 2023


Số 6 Tháng 5 & 6 2023

Số 5 Tháng 4 2023


Số 4 Tháng 3 2023

Số 3 Tháng 2 2023


Số 2 Tháng 1 2023

Tháng 12 2022

Cộng Đồng Thánh Micae
TGP Paderborn & GP Essen
Linh Mục Tuyên ủy Đôminicô Bùi Trọng Biên - Vietnam. kath. Mission
Glockenstraße 7, 44623 Herne