Kinh nguyện (chưa có) Sinh hoạt Cộng đồng (Chưa hoàn thành) Liên hệ MENU
Hình Ảnh Sinh Hoạt Cộng Đồng
Tháng 11 2023

Hình Ảnh Sinh Hoạt Cộng Đồng

Tháng 10 2023

Cộng Đồng Thánh Micae
TGP Paderborn & GP Essen
Linh Mục Tuyên ủy Đôminicô Bùi Trọng Biên - Vietnam. kath. Mission
Glockenstraße 7, 44623 Herne