Kinh nguyện (chưa có) Sinh hoạt Cộng đồng (Chưa hoàn thành) Liên hệ MENU
CÁO PHÓ
"Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về,
đã gọi ngươi bằng chính tên
ngươi: ngươi là của riêng Ta!"
- Isaiah 43: 1b


Cộng Đồng Thánh Micae
TGP Paderborn & GP Essen
Linh Mục Tuyên ủy Đôminicô Bùi Trọng Biên - Vietnam. kath. Mission
Glockenstraße 7, 44623 Herne