Kinh nguyện (chưa có) Sinh hoạt Cộng đồng (Chưa hoàn thành) Liên hệ MENU

Về chúng tôi

“Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể.”
- Rô-ma 12:4-5

SẮP TỚI.

Hội Đoàn

Ca Đoàn

Cộng Đồng Thánh Micae
TGP Paderborn & GP Essen
Linh Mục Tuyên ủy Đôminicô Bùi Trọng Biên - Vietnam. kath. Mission
Glockenstraße 7, 44623 Herne