Kinh nguyện (chưa có) Sinh hoạt Cộng đồng (Chưa hoàn thành) Liên hệ MENU
LỊCH
Cộng Đồng Thánh Micae
TGP Paderborn & GP Essen
Linh Mục Tuyên ủy Đôminicô Bùi Trọng Biên - Vietnam. kath. Mission
Glockenstraße 7, 44623 Herne